Garanzia

I prodotti Meller sono garantiti per i difetti di fabbricazione. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.mellerbrand.com

Qualsiasi alterazione (compresa la sostituzione delle lenti originali), uso improprio, incidente, graffio o abuso, determina la perdita della copertura della garanzia. Questa garanzia è valida solo per l'acquirente originale, che deve presentare la prova di acquisto di un rivenditore autorizzato Meller in cui è chiaramente indicata la data di acquisto.

Per far valere la garanzia, l'acquirente deve contattare il rivenditore autorizzato attraverso il quale ha effettuato l'acquisto. Se l’acquisto è stato realizzato attraverso il nostro sito ufficiale (www.mellerbrand.com), si prega di rivolgersi al nostro servizio clienti mediante l’indirizzo e-mail info@mellerbrand.com.

Pulizia e manutenzione

Per aiutare a mantenere la qualità ottica superiore delle lenti, i nostri occhiali sono dotati di un panno in microfibra appositamente progettato per la pulizia.

Nel caso in cui i tuoi Meller siano bagnati con acqua salata, devi pulirli con acqua dolce e asciugarli con il panno in microfibra.

Non è consigliabile tenere gli occhiali bagnati perché le lenti potrebbero danneggiarsi.

Avvertenze

- Questi occhiali non sono progettati per proteggere gli occhi dagli urti con oggetti duri.

- Non sono progettati per essere utilizzati come dispositivi di protezione industriale.

- Non devono essere utilizzati per fissare direttamente il sole o sorgenti di luce artificiale intensa, né per guidare di notte o con scarsa visibilità.

- Se gli occhiali ostruiscono la visione periferica, non utilizzarli per la guida.

- Bisogna ricordare che le lenti polarizzate rendono difficile il riconoscimento dei segnali stradali.

Produttore

MELLER (STELLIO VENTURES S. L. ) Carrer d’ Aragó 247, entresuelo 1ª 08007, Barcelona, España

Normativa

Tutti i nostri occhiali da sole sono conformi alle disposizioni contenute in:

 • Regolamento (UE) 2016/425
 • The Personal Protective Equipment (Enforcement) Regulations 2018
 • EN ISO 12312-1:2022
 • BS EN ISO 12312-1:2022
 • FDA 21 CFR 801.410
 • ANSI Z80.3.2018
 • AS/NZS 1067:2016

Dichiarazione di Conformità

Si trova in https://mellerbrand.com/pages/compliance

Marcatura sulle stanghette

Considerare il seguente esempio:

Meller Warranty Meller Warranty

Meller Warranty: verifica della conformità del prodotto alla normativa europea

Meller Warranty: verifica della conformità del prodotto alle normative del Regno Unito

53: misura della lente (mm)

18: misura del ponte (mm)

140: lunghezza della stanghetta (mm)

ACB-K-LIGHTIGOLI: Codice del prodotto

2001: numero di lotto

CAT.3: indice di protezione; consultare la tabella 1CAT.

P: lenti polarizzate / N: lenti non polarizzate Made in China

Εγγύηση

Τα προϊόντα Meller έχουν μια εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες στο www.mellerbrand.com

Οιαδήποτε αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των αρχικών φακών), ακατάλληλη χρήση, ατύχημα, γρατζουνιά ή κατάχρηση, δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για τον αρχικό αγοραστή, ο οποίος πρέπει να παρουσιάσει απόδειξη αγοράς από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Meller όπου η ημερομηνία αγοράς αναφέρεται σαφώς. Για να εκπληρωθεί η εγγύηση, ο αγοραστής πρέπει να επικοινωνήσει με τον εξουσιοδοτημένο διανομέα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η αγορά. Εάν έχετε κάνει την αγορά σας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας (www.mellerbrand.com), παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας στο email: info@mellerbrand.com.

Συντήρηση και καθαρισµός

Για να διατηρήσουν την ανώτερη οπτική ποιότητα των φακών, τα γυαλιά μας έρχονται με ένα πανί μικροϊνών σχεδιασμένο ειδικά για τον καθαρισμό τους. Σε περίπτωση που τα Meller σας βραχούν με θαλασσινό νερό, θα πρέπει να τα καθαρίσετε με φρέσκο νερό και να τα στεγνώσετε με το πανί μικροϊνών. Δεν συνιστάται η αποθήκευση βρεγμένων γυαλιών, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους φακούς.

Προειδοποιήσεις

 • Αυτά τα γυαλιά δεν έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν από χτυπήματα από σκληρά αντικείμενα.
 • Δεν προορίζονται για χρήση ως βιομηχανικός προστατευτικός εξοπλισμός.
 • Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να βλέπει κανείς το απευθείας ηλιακό φως, ούτε ισχυρές πηγές τεχνητού φωτός, ούτε για οδήγηση τη νύχτα ή σε συνθήκες κακής ορατότητας.
 • Εάν τα γυαλιά εμποδίζουν την περιφερειακή όραση, μην τα χρησιμοποιείτε για οδήγηση.
 • Σημειώστε ότι οι πολωμένοι φακοί καθιστούν δύσκολη την αναγνώριση των σημάτων κυκλοφορίας

Κατασκευαστής

MELLER (STELLIO VENTURES S. L. ) Οδός Carrer d’ Aragó 247, entresuelo 1ª 08007, Βαρκελώνη, Ισπανία

Κανονισμός

Όλα τα γυαλιά ηλίου μας πληρούν με τις διατάξεις που ορίζονται στον:

 • Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425
 • Τους Κανονισμούς Προσωπικού Προστατευτικού Εξοπλισμού (Επιβολή) 2018
 • EN ISO 12312-1:2022
 • BS EN ISO 12312-1:2022
 • FDA 21 CFR 801.410
 • ANSI Z80.3.2018
 • AS/NZS 1067:2016

Δήλωση συμμόρφωσης

Βρίσκεται στη διεύθυνση https://mellerbrand.com/pages/compliance

Σήμανση στους βραχίονες

Λάβετε υπόψη το ακόλουθο παράδειγμα:

Meller Warranty Meller Warranty

Meller Warranty: Απόδειξη συμμόρφωσης του προϊόντος με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς

Meller Warranty: Απόδειξη συμμόρφωσης του προϊόντος με τους κανονισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου

53: διάσταση των φακών (mm)

18: διάσταση της γέφυρας (mm)

140: μήκος βραχιόνων (mm)

ACB-K-LIGHTIGOLI: Αναφορά προϊόντος

2001: αριθμός παρτίδας

Κατηγ. 3: δείκτης προστασίας - αναφερθείτε στον πίνακα 1

P: πολωμένοι φακοί / N: μη πολωμένοι φακοί
Κατασκευάζεται στην Κίνα

Gwarancja

Produkty marki Meller objęte są gwarancją na wady produkcyjne. Pełną informację na ten temat można znaleźć na stronie: www.mellerbrand.com

Z gwarancji wyłączone są wszelkiego rodzaju przeróbki (w tym wymiana oryginalnych szkieł), nieprawidłowe użytkowanie, wypadki, zarysowania i nadużycia. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do oryginalnego nabywcy produktu, który zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu u autoryzowanego przez firmę Meller sprzedawcy z wyraźną datą jego wystawienia.

Aby skorzystać z gwarancji, nabywca powinien skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą, u którego dokonał zakupu. W przypadku nabycia produktu na naszej oficjalnej stronie internetowej (www.mellerbrand.com), prosimy o skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta drogą mailową, pisząc na adres info@mellerbrand.com.

Czyszczenie i pielęgnacja

W utrzymaniu wysokiej jakości optycznej szkieł pomaga dołączona do naszych okularów ściereczka z mikrowłókna, specjalnie zaprojektowana do ich czyszczenia. W przypadku kontaktu okularów ze słoną wodą morską, należy je przemyć, używając do tego celu słodkiej wody, i wysuszyć ściereczką z mikrowłókna. Niewskazane jest przechowywanie mokrych okularów ze względu na ryzyko ich uszkodzenia.

Ostrzeżenia

 • Niniejsze okulary nie są przeznaczone do ochrony przed uderzeniem twardymi przedmiotami.
 • Nie zostały one zaprojektowane z myślą o stosowaniu jako środek ochrony indywidualnej.
 • Nie powinny być używane do patrzenia bezpośrednio w słońce ani intensywne źródła światła.
 • Ponadto nie należy z nich korzystać, prowadząc pojazdy w nocy lub w warunkach słabej widoczności.
 • Jeżeli okulary ograniczają peryferyjne pole widzenia, nie powinny być stosowane podczas kierowania pojazdami.
 • Należy pamiętać, że soczewki polaryzacyjne utrudniają rozpoznawanie znaków drogowych.

Producent

MELLER (STELLIO VENTURES S. L. ) Carrer d’Aragó 247, entresuelo 1ª 08007, Barcelona, Hiszpania

Zgodność z normami

Wszystkie nasze okulary przeciwsłoneczne spełniają wymogi następujących aktów normatywnych:

 • Rozporządzenie (UE) 2016/425
 • Rozporządzenia dot. środków ochrony indywidualnej w Zjednoczonym Królestwie (The Personal Protective Equipment (Enforcement) Regulations 2018)
 • Norma EN ISO 12312-1:2022
 • Norma BS EN ISO 12312-1:2022
 • Norma FDA 21 CFR 801.410
 • Norma ANSI Z80.3.2018
 • Norma AS/NZS 1067:2016

Deklaracja zgodności

Dostępna jest pod adresem: https://mellerbrand.com/pages/compliance

Oznaczenia na zausznikach

Wyjaśnione na podstawie następującego przykładu:

Meller Warranty Meller Warranty

Meller Warranty : potwierdzenie zgodności produktu z normami europejskimi

Meller Warranty: potwierdzenie zgodności produktu z normami obowiązującymi w Zjednoczonym Królestwie

Designed in Barcelona: miejsce wykonania projektu

53: szerokość tarczy (mm)

18: mostek (mm)

140: długość zausznika (mm)

ACB-K-LIGHTIGOLI: oznaczenie modelu produktu

2001: numer partii

CAT. 3: kategoria ochrony (patrz: tabela 1)

P: szkła polaryzacyjne / N: szkła bez polaryzacji Made in China

Garantia

Os produtos Meller contam com uma garantia sobre defeitos de fabrico. Encontrará toda a informação em www.mellerbrand.com

Todas as alterações (incluído substituição das lentes originais), uso inadequado, acidente, riscos ou abuso, não são cobertas pela garantia. Esta garantia só é válida para o comprador original, que deverá apresentar o comprovativo de compra de um distribuidor autorizado Meller, onde esteja claramente indicado a data de compra.

Para acionar a garantia, o comprador deverá entrar em contacto com o distribuidor autorizado através do qual realizou a compra. No caso de ter feito a sua compra através do nosso site oficial (www.mellerbrand.com), por favor contacte o nosso departamento de atendimento ao cliente no email info@mellerbrand.com.

Limpeza e manutenção

Para ajudar a conservar a qualidade ótica superior das lentes, os nossos óculos vêm com um pano de microfibra concebido especialmente para a sua limpeza. No caso dos seus Meller se molharem com água salgada, deve limpar com água doce e secar com o pano de microfibra. Não convém guardar os óculos molhados já que as lentes se podem danificar.

Advertências

 • Estes óculos não foram concebidos para proteger contra impactos de objetos duros.
 • Não foram concebidos para serem utilizados como equipamento de proteção industrial.
 • Não devem ser utilizados para olhar diretamente para o sol, nem para fontes de luz artifical intensa, nem para conduzir de noite ou com pouca visibilidade.
 • Se os óculos obstruírem a sua visão periférica, não os use para conduzir.
 • Tenha em conta que as lentes polarizadas dificultam o reconhecimento dos sinais de trânsito.

Fabricante

MELLER (STELLIO VENTURES S. L. ) Carrer d’ Aragó 247, rés-do-chão 1.º 08007, Barcelona, Espanha

Regulamento

Todos os nossos óculos de sol cumprem com as estipulações contidas no:

 • Regulamento (EU) 2016/425
 • The Personal Protective Equipment (Enforcement) Regulations 2018
 • EN ISO 12312-1:2022
 • BS EN ISO 12312-1:2022
 • FDA 21 CFR 801.410
 • ANSI Z80.3.2018
 • AS/NZS 1067:2016

Declaração de Conformidade

Encontra-se em https://mellerbrand.com/pages/compliance

Marcado nas hastes

Considere o seguinte exemplo:

Meller Warranty Meller Warranty

Meller Warranty : Ensaio de conformidade do produto com as Regras da UE

Meller Warranty : Ensaio de conformidade do produto com as Regras do Reino Unido

Designed em Barcelona; lugar onde o produto foi concebido

53: medida da lente (mm)

18: medida da ponte (mm)

140: comprimento da haste (mm)

ACB-K-LIGHTIGOLI: Referência do produto

2001: número do lote

CAT. 3: classificação de proteção; consultar tabela 1

P: lentes polarizadas / N: lentes não polarizadas Made in China

Garanti

Meller ürünleri, imalat kusurlarına karşı garanti kapsamındadır. Tüm detaylı bilgilere www.mellerbrand.com adresinden erişebilirsiniz.

Üründe yapılan tüm değişiklikler (orijinal camların değiştirilmesi de dahil), uygunsuz kullanım, kaza, çizilme veya kötü kullanım garanti kapsamı dışındadır. Bu garanti, sadece ilk satın alan kişi için geçerlidir ve bu kişinin Meller yetkili bayinden alınmış ve satın alma tarihini açık bir şekilde belirten satın alma fişini ibraz etmesi gerekir.

Garantiyi kullanmak için satın alan kişi, satın alma işlemini yaptığı yetkili bayi ile iletişime geçmelidir. Alışverişinizi resmi web sitemiz (www.mellerbrand.com) üzerinden yaptıysanız lütfen info@mellerbrand.com e-posta adresinden müşteri hizmetleri departmanımız ile iletişime geçin.

Temizlik ve bakım

Camın üstün optik kalitesini korumanıza yardım etmek için gözlüklerimiz, temizlik için özel olarak tasarlanmış mikro fiber temizleme bezi ile birlikte gelir. Meller gözlüklerinizin tuzlu su ile ıslanması durumunda tatlı su ile temizlemeniz ve mikro fiber bez ile kurutmanız gerekir. Camları zarar görebileceği için gözlüğü nemli şekilde muhafaza etmeyin.

Uyarılar

 • Bu gözlükler, sert cisimlerden gelecek darbelere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmamıştır.
 • Endüstriyel kişisel koruyucu ekipman olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
 • Güneşe veya yoğun yapay ışığa doğrudan bakmak veya gece veya görüş şartlarının düşük olduğu ortamlarda sürüş için kullanılmamalıdır.
 • Gözlükler çevreyi görmenizi engelliyorsa sürüş sırasında kullanmayın.
 • Polarize camların, trafik işaretlerinin tanınmasını zorlaştırdığını unutmayın.

İmalatçı

MELLER (STELLIO VENTURES S. L. ) Carrer d’ Aragó 247, entresuelo 1ª 08007, Barselona, İspanya

Yönetmelik

Tüm güneş gözlüklerimiz, aşağıdaki yönetmeliklerde belirlenen hususlarla uyumludur:

 • 2016/425 sayılı AB Yönetmeliği
 • 2018 tarihli Kişisel Koruyucu Ekipman (Uygulama) Yönetmeliği
 • EN ISO 12312-1:2022
 • BS EN ISO 12312-1:2022
 • FDA 21 CFR 801.410
 • ANSI Z80.3.2018
 • AS/NZS 1067:2016

Uygunluk Beyanı

Beyana https://mellerbrand.com/pages/compliance adresinden erişilebilir.

Gözlük saplarının işareti

Aşağıdaki örneği dikkate alın:

Meller Warranty Meller Warranty

Meller Warranty : Ürünün Avrupa yönetmelikleri ile uyumluluğunun göstergesi

Meller Warranty : Ürünün Birleşik Krallık yönetmelikleri ile uyumluluğunun göstergesi

Designed in Barcelona: Ürünün tasarlandığı yer

53: Cam kalınlığı (mm)

18: Köprü kalınlığı (mm)

140: Sap uzunluğu (mm)

ACB-K-LIGHTIGOLI: Ürün referansı

20001: Ürün parti numarası

CAT. 3: Koruma seviyesi; tablo 1’e bakın

P: Polarize cam / N: Polarize olmayan cam Made in China

Meller Warranty